Onze voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS, LEVERINGS - EN BETALINGSVOORWAARDEN

1. De hierna volgende algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing en er kan slechts van afgeweken worden mits uitdrukkelijke overeengekomen bijzondere voorwaarden.

2. Onze prijsoffertes zijn 14 dagen geldig. Meerwerken worden steeds in regie aangerekend. De opgegeven vaste prijs dekt enkel de te verwachten prestaties/materialen die met de uitvoering van een gemiddeld gelijkaardig werk (zonder onvoorziene omstandigheden) gepaard gaan. Onmiddellijk na de ondertekening van de prijsofferte zal een voorschat van 30% gefactureerd worden en het saldo van 70% na de beƫindiging van de werken.

3. Uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

4. Klachten in verband met de uitvoering van de werken zijn slechts ontvankelijk indien zij binnen de acht dagen na de uitvoering der werken (voor zichtbare gebreken) of na de ontdekking van verborgen gebreken, aangetekend ingediend worden.

5. Onze facturen zijn contant betaalbaar. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 15% op het factuurbedrag, met een minimum van 100,00 EUR per factuur. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

6. Elke eenzijdige verbreking of verbreking conform artikel 1794 B.W. door de klant geeft aanleiding tot een forfaitaire vergoeding van 40% van het nog niet uitgevoerde deel van de aanneming onverminderd het recht om desgevallend een grotere schadevergoeding/winstderving te bewijzen.

7. Voor alle geschillen zijn enkel het Vredegerecht van Ninove en/of de Rechtbanken van Dendermonde bevoegd.